Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

4. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας και με ποια νόμιμη βάση;
Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας για σκοπούς επικοινωνίας: Όταν μας υποβάλλετε ερώτημα ή αίτημα μέσω της φόρμας «Επικοινωνίας» επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας για τη διαχείριση, απάντηση και επίλυση των ερωτημάτων/αιτημάτων σας. Θεωρούμε ότι υφίσταται έννομο συμφέρον μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματα ή τα ερωτήματα που εγείρονται από εσάς μέσω της φόρμας «Επικοινωνίας». Περαιτέρω κατανοούμε ότι η προς το σκοπό αυτό επεξεργασία των συγκεκριμένων δεδομένων σας, καθίσταται και για εσάς επωφελής, καθώς μας επιτρέπει να σας βοηθήσουμε επαρκώς και να απαντήσουμε στα ερωτήματα που εγείρετε. Όταν το ερώτημα σας σχετίζεται με την άσκηση δικαιωμάτων σας για τα οποία σας ενημερώνουμε παρακάτω, νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα Δεδομένα σας, καθώς έτσι ανταποκρινόμαστε σε έννομη υποχρέωσή μας.

5. Ποιοί είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;
Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του ΚΞΓ, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας.
Δεν αποστέλλουμε τα Δεδομένα σας σε τρίτους.

6. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;
Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας σε χώρες εκτός Ε.Ε. Η επεξεργασία των Δεδομένων σας περιορίζεται μόνο εντός Ε.Ε.


7. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;
Τα Δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από το ΚΞΓ μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα Δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
Συγκεκριμένα, τα Δεδομένα που συμπληρώνετε στην φόρμα «Επικοινωνίας» τα διατηρούμε για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας ή να απαντήσουμε στο ερώτημα σας, εκτός αν κατά την επικοινωνία προκύψει νέος σκοπός για τον οποίο είναι αναγκαία η περαιτέρω επεξεργασία τους.

8. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

ΠΙΣΩ ΕΠΟΜΕΝΗ