ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ / EXAMS
ΑΓΓΛΙΚΑ – ENGLISH  

1. Βρετανικό Συμβούλιο – Cambridge – English for Speakers of Other Languages
2. Βρετανικό Συμβούλιο – University of Cambridge – International English Language Testing System
3. Βρετανικό Συμβούλιο – University of Cambridge – Business English Certificate
4. University of Cambridge – Business Language Testing Service
5. Ελληνοαμερικανική Ένωση – University of Michigan
6. Pearson Test of English – Edexcel
7. Ελληνοαμερικανική Ένωση – Test of English for International Communication
8. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
9. Educational Development International
10. Trinity College London
11. Europalso – English Speaking Board
12. Ascentis
13. Michigan State University
14. Test of Interactive English
15. LanguageCert - City and Guilds
16. English for Business
17. National Open College Network
18. AIM Awards – Anglia
19. Learning Resource Network
20. Gatehouse Awards

 
ΓΑΛΛΙΚΑ – FRANCAIS  
1. Γαλλικό Ινστιτούτο – D.E.L.F. – D.A.L.F. – Universitè de Sorbonne
2. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
3. Alliance Francaise
4. Universitè de Genève
5. Universitè de Liège
 
ΠΙΣΩ ΕΠΟΜΕΝΗ