ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ / EXAMS
ΑΓΓΛΙΚΑ – ENGLISH

1. Βρετανικό Συμβούλιο – Cambridge – English for Speakers of Other Languages
2. Βρετανικό Συμβούλιο – University of Cambridge – International English Language Testing System
3. Βρετανικό Συμβούλιο – University of Cambridge – Business English Certificate
4. Ελληνοαμερικανική Ένωση – University of Michigan
5. Pearson Test of English – Edexcel
6. Ελληνοαμερικανική Ένωση – Test of English for International Communication
7. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
8. Trinity College London
9. Europalso – English Speaking Board
10. Ascentis
11. Michigan State University
12. Test of Interactive English
13. LanguageCert - City and Guilds
14. National Open College Network
15. AIM Awards – Anglia
16. Learning Resource Network
17. Gatehouse Awards
18. Open College Network of West Midlands
19. New York Language Center

ΓΑΛΛΙΚΑ – FRANCAIS
1. Γαλλικό Ινστιτούτο – D.E.L.F. – D.A.L.F. – Universitè de Sorbonne
2. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
3. Alliance Francaise
4. Universitè de Genève
5. Universitè de Liège
 
ΠΙΣΩ ΕΠΟΜΕΝΗ